Synod w naszej parafii

wpis w: Aktualności | 0

                                                                                                         

SYNOD, CZYLI NASZA WSPÓLNA DROGA

etap parafialny

w Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Częstochowie

 

Zapraszamy do udziału każdą osobę ochrzczoną

zamieszkującą na terenie naszej Parafii

również osoby, które rzadko lub nigdy nie praktykują

swojej wiary

Twój głos jest dla nas ważny!

 

Zapraszamy w imieniu Papieża Franciszka i Kościoła!

 

W październiku 2021r. papież Franciszek rozpoczął uroczyście XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”. Synod to narzędzie, którym Kościół posługuje się praktycznie od swoich początków. Apostołowie zbierali się razem, aby podejmować decyzje pod tchnieniem Bożego Ducha (por. Dz15,1-33). Potem przez wiele wieków następcy Apostołów – biskupi–gromadzili się na synodach, by rozeznawać, jaka jest wola Boża względem Kościoła. Przez wieki synody były podstawowym sposobem podejmowania kościelnych decyzji. Tym razem Papież Franciszek pragnie, aby w synodalnym doświadczeniu uczestniczyli nie tylko biskupi. Do pójścia wspólną drogą rozeznania woli Bożej zaprasza wszystkich – bo wszyscy przez chrzest i bierzmowanie otrzymali Ducha Świętego, a w Eucharystii karmią się jednym Ciałem Żyjącego Pana. W ten sposób budują Mistyczne Ciało Chrystusa, czyli Kościół,  za który są współodpowiedzialni. Samo słowo „synod” oznacza podążanie wspólną drogą. Synodalne prace potrwają dwa lata. Najpierw będzie miała miejsce faza diecezjalna,  w przyszłym roku kontynentalna, a wreszcie w 2023 – powszechna. Jednak Papież Franciszek chce, aby styl wspólnotowego rozeznawania stał się stałą praktyką Kościoła.  W czasie synodu mamy przyjrzeć się temu, w jaki sposób razem, duchowni  i świeccy, budujemy wspólnotę Kościoła, począwszy od najmniejszej parafii.  Czy i jak w Kościele ze sobą rozmawiamy? Jak często spotykamy się, by wspólnie szukać woli Bożej, a gdy już do takiego spotkania dojdzie, to na ile potrafimy cierpliwie słuchać siebie nawzajem, szanując zdanie drugiego? Ile jest w nas odwagi, żeby wypowiadać to, co w sercu rozpoznajemy jako możliwy głos Ducha Świętego? Czy nasze wspólnoty dają nam poczucie bezpieczeństwa, gdy próbujemy wypowiedzieć sprawy trudne? Papież proponuje, żebyśmy się nad tym zastanowili na różnych poziomach organizacji Kościoła, zarówno w nieformalnym gremiach, jak i w ruchach, stowarzyszeniach, parafiach i diecezjach. I jeszcze jedno pytanie, które Ojciec Święty podkreśla szczególnie: czy z naszej rozmowy o Kościele nie wykluczamy tych, których głos łatwo zignorować, bo są z jakiegoś powodu słabsi, zmarginalizowani i mniej obecni w „głównym nurcie” życia Kościoła?         

                                             (z Listu Pasterskiego Biskupów Polskich na Synod 2021)

 

Z VADEMECUM SYNODU O SYNODALNOŚCI

Kiedy podejmujemy proces synodalny, poniższa modlitwa zaprasza Ducha Świętego, aby działał w nas, byśmy byli wspólnotą i ludem łaski.

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje.

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz, zamieszkaj w naszych sercach,

naucz nas drogi, którą mamy iść i jak mamy nią podążać.

Jesteśmy słabi i grzeszni, nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.  
Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,   
albo stronniczość wpływała na nasze działania.

Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność, abyśmy mogli razem podążać  do życia wiecznego, i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego,  co jest słuszne.

O to wszystko prosimy Ciebie, który działasz w każdym miejscu i czasie, w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków. Amen.

 

KLUCZOWE SŁOWA PROCESU SYNODALNEGO

Temat Synodu brzmi: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo  i misja”.  Trzy wymiary tego tematu to komunia, uczestnictwo i misja. Te trzy wymiary są głęboko ze sobą powiązane. Są one istotnymi filarami Kościoła synodalnego. Nie ma między nimi hierarchii. Raczej, każdy z nich wzbogaca i ukierunkowuje dwa pozostałe. Istnieje między nimi dynamiczna relacja, która musi być wyrażana z uwzględnieniem wszystkich trzech wymiarów.

Komunia: Bóg w swojej łaskawości gromadzi nas razem jako różnorodne narody jednej wiary, poprzez przymierze, które ofiarowuje swojemu ludowi. Komunia, która nas łączy, ma swoje najgłębsze korzenie w miłości i jedności Trójcy Świętej. To Chrystus pojednał nas z Ojcem i jednoczy nas ze sobą w Duchu Świętym. Wspólnie jesteśmy inspirowani przez słuchanie Słowa Bożego, przez żywą Tradycję Kościoła i ugruntowani w sensus fidei, który podzielamy. Wszyscy mamy jakąś rolę do odegrania w rozeznawaniu i przeżywaniu wezwania Boga dla Jego ludu.

Uczestnictwo: Wezwanie wszystkich, którzy należą do Ludu Bożego – świeckich, konsekrowanych i duchownych – do zaangażowanego ćwiczenia się w głębokim i pełnym szacunku słuchaniu siebie nawzajem. To słuchanie stwarza nam przestrzeń do wspólnego słuchania Ducha Świętego i kieruje naszymi pragnieniami odnośnie do Kościoła trzeciego tysiąclecia. Uczestnictwo opiera się na fakcie, że wszyscy wierni mają odpowiednie przygotowanie i są powołani do służenia sobie nawzajem darami, które każdy z nich otrzymał od Ducha Świętego. W Kościele synodalnym cała wspólnota, w wolnej i bogatej różnorodności swoich członków, jest wezwana do wspólnej modlitwy, słuchania, analizowania, dialogu, rozeznawania i udzielania rad w podejmowaniu decyzji duszpasterskich, które jak najlepiej odpowiadają woli Bożej (MKT, Syn., 67-68). Należy podjąć realne wysiłki, aby osoby, które znajdują się na marginesie lub czują się wykluczone, mogły uczestniczyć w tym procesie.

Misja: Kościół istnieje po to, by ewangelizować. Nigdy nie możemy być skoncentrowani na sobie. Naszą misją jest dawanie świadectwa o miłości Boga pośród całej rodziny ludzkiej. Proces synodalny ma wymiar głęboko misyjny. Jego celem jest umożliwienie Kościołowi lepszego świadczenia o Ewangelii, zwłaszcza wobec tych, którzy żyją na duchowych, społecznych, ekonomicznych, politycznych, geograficznych i egzystencjalnych peryferiach naszego świata. W ten sposób synodalność jest drogą, dzięki której Kościół może owocniej wypełniać swoją misję ewangelizacyjną w świecie, będąc zaczynem w służbie nadejścia Królestwa Bożego.

PROCES, KTÓRY JEST PRAWDZIWIE SYNODALNY:
SŁUCHANIE, ROZEZNAWANIE I UCZESTNICTWO

Proces Synodalny jest przede wszystkim procesem duchowym. Nie jest on mechanicznym zbieraniem danych ani serią spotkań i debat. Synodalne słuchanie jest ukierunkowane na rozeznawanie. Wymaga od nas uczenia się i ćwiczenia w sztuce osobistego i wspólnotowego rozeznawania. Słuchamy siebie nawzajem, tradycji wiary i znaków czasu, aby rozeznać, co Bóg mówi do nas wszystkich.

Ten rodzaj rozeznawania nie jest tylko jednorazowym ćwiczeniem, ale – docelowo – sposobem życia zakorzenionym w Chrystusie, podążaniem za Duchem Świętym, życiem dla większej chwały Bożej. Wspólnotowe rozeznawanie pomaga budować kwitnące i prężne wspólnoty dla misji Kościoła w dzisiejszych czasach. Kościół oferuje nam kilka kluczy do rozeznawania duchowego. W sensie duchowym, rozeznawanie jest sztuką interpretowania dokąd prowadzą pragnienia serca i niedopuszczania do zwiedzenia tam, dokąd pójść nigdy nie chcieliśmy. Rozeznawanie wymaga refleksji. Angażuje zarówno serce, jak i głowę w podejmowaniu decyzji szukania i znajdowania woli Bożej w realiach życia.

Jeśli słuchanie jest metodą procesu synodalnego, a rozeznawanie celem, to uczestnictwo jest drogą. Wspieranie uczestnictwa prowadzi do wyjścia z nas samych, aby zaangażować osoby o innych poglądach. Słuchanie tych, którzy myślą jak my, nie przynosi żadnych owoców. Dialog wymaga zbliżenia się do siebie różnych opinii. Rzeczywiście, Bóg często przemawia głosami osób łatwo wykluczanych, odrzucanych lub pomijanych. Musimy podjąć szczególny wysiłek, aby słuchać tych, których możemy mieć pokusę uważać za nieważnych oraz tych, którzy zmuszają nas do rozważenia nowych punktów widzenia wiodących do ewentualnej zmiany sposobu myślenia.

 

Drodzy Parafianie i Wszyscy czytający ten tekst!  


Inauguracja prac synodalnych w naszej Parafii miała miejsce 28 listopada 2021r. podczas Mszy Świętej o godz. 12.30 w I niedzielę adwentu. Wówczas uroczyście wnieśliśmy symbole, które mają nas prowadzić w jedności z Następcą Piotra tj; Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego, Kodeks Prawa Kanonicznego. Ks. Proboszcz powołał Parafialny Zespół Koordynujący prace synodalne, którego animatorami zostali Oskar Juchnik i Monika Karoń-Dróżdż. W sobotę 4 grudnia 2021r. na Jasnej Górze odbyło się pierwsze spotkanie dla animatorów synodalnych z parafii i wspólnot Archidiecezji Częstochowskiej. Spotkanie rozpoczęto Mszą Świętą w Kaplicy Cudownego Obrazu, której przewodniczył Ks. Arcybiskup Wacław Depo. Podczas homilii usłyszeliśmy:

„Cały proces synodalności jako drogi wiary Kościoła, to nie jest sprawa wykształcenia, jakiegoś profesjonalizmu, ale tajemnica spotkań osób i związania z łaską Boga, aby być darem dla innych. (…) Zdajemy sobie sprawę (…), że pewne wzorce synodalności Kościoła w innych regionach świata, czy Europy, nie są dla nas wzorcowe. Dlatego tym bardziej musimy poddać się działaniom Ducha Świętego.”

Ks. Arcybiskup Wacław Depo powołał zespół synodalny, mający koordynować wszelkie działania związane z przygotowaniami synodu, na jego czele stanął bp Andrzej Przybylski.

Teraz przyszedł czas na nas, na naszą wspólnotę parafialną, wyruszmy wspólnie w Drogę Synodalną. Jesteśmy świadomi, że trwająca pandemia utrudnia nam wszystkim pełnie uczestnictwa w życiu wspólnoty, jednak nie może zniechęcać do działania, może tym więcej powinna nam dać apostolskiego zapału. Na czym będą polegać nasze prace?

Drogą przewodnią są dla nas motta Synodu, czyli KOMUNIA – UCZESTNICTWO – MISJA. Obecnie odbywamy spotkania podczas których prezentujemy myśli i idee prac synodalnych w naszych wspólnotach parafialnych.  A w dniach 27 stycznia – czwartek godz. 17.00 (spotkanie wspierają Akcja Katolicka i Bractwo Eucharystyczne) i 29 stycznia – sobota godz. 11.00 (spotkanie wspierają Żywy Różaniec i Krąg Biblijny), zapraszamy wszystkich Parafian, którzy chcą włączyć się w tą wspólną drogę, na spotkania synodalne, które odbędą się w kaplicy Domu Parafialnego. Podczas każdego spotkania pochylimy się nad dwoma pierwszymi zadaniami: Komunii (jedności) i Uczestnictwa. Jednocześnie do niniejszego zaproszenia dołączamy anonimową ankietę, podpowiadając kilka pytań na ten etap prac. Kolejny, drugi etap prac synodalnych w Parafii, zaplanowany na marzec-kwiecień br., dotyczyć będzie zadania jakim jest Misja. Przed wypełnieniem ankiety proponujemy pomodlić się  do Ducha Świętego, aby odpowiedzi na pytania były odzwierciedleniem działania Ducha Świętego w każdym z nas. Z Waszych głosów opracujemy naszą parafialną syntezę synodalną, którą przekażemy Zespołowi Archidiecezjalnemu, a następnie Zespół ten przekaże syntezę do Stolicy Apostolskiej.

Czekamy na Wasze odpowiedzi na ankiety do końca marca br.

Ankiety z odpowiedziami można dostarczać nam w wybrany sposób:

  • poprzez umieszczenie w skrzynce synodalnej znajdującej się w naszej Świątyni,
  • drogą e-mailową: parafiaswjakub@gmail.com
  • przynieść na spotkanie synodalne skierowane dla wszystkich parafian, które odbędą się w dniach 27 i 29 stycznia 2022r.

Zapraszamy Was do podjęcia refleksji nad świadomością natury Parafii, która jest wspólnotą wiernych – formą obecności żywego Kościoła na danym terenie, podejmijmy dialog na temat życia parafii (Kościoła), z cierpliwym słuchaniem siebie nawzajem oraz poszanowaniem wzajemnych odczuć, doświadczeń i opinii. „Nie trzeba zmieniać Kościoła, natomiast trzeba zmienić coś w Kościele” (kard. Yves Congar), pragniemy, aby te słowa były naszą misją na ten czas!

Prosimy o pomoc w dotarciu do osób ochrzczonych zamieszkujących na terenie naszej Parafii, a które nie uczestniczą w życiu Parafii,  może rzadko lub nigdy nie praktykują swojej wiary. Może znasz kogoś, komu mógłbyś podać ten biuletyn i zachęcić do wejścia na synodalną drogę ?

Z góry dziękujemy, Bóg zapłać.

Parafialny Zespół Synodalny

Więcej informacji o Synodzie znajdziesz tutaj: www.synod.archiczest.pl

 

Podejmijmy próbę odpowiedzi na następujące pytania:

1. Co Cię cieszy, gdy myślisz o swojej parafii?
2. Co Cię boli, gdy myślisz o swojej parafii?
3. Co chciałbyś zmienić w swojej parafii?
4. Z jakimi głosami o Kościele spotykasz się w swoim środowisku?
5. Z jakimi głosami o Kościele spotykasz się ze strony tych, którzy nie praktykują, żyją w związkach niesakramentalnych lub w jakikolwiek sposób czują się wykluczeni z Kościoła?
6. Na ile mamy odwagę szczerze rozmawiać o tym, co radosne i bolesne z odpowiedzialnymi osobami w Kościele?
7. Co stoi na przeszkodzie w takich rozmowach?