Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób, jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”. (Katechizm Kościoła Katolickiego) Miejscem właściwym do przygotowania i przyjęcia sakramentu jest parafia faktycznego zamieszkania (niekiedy nie jest to równoznaczne z miejscem zameldowania). Przygotowanie do bierzmowania będzie się rozpoczynać na początku VI klasy szkoły podstawowej. Udzielenie sakramentu bierzmowania nastąpi pod koniec VIII klasy, po zakończeniu trzyletniego cyklu przygotowania. Osoby dorosłe które z jakiś względów zaniedbały przyjęcie tego sakramentu przygotowuje się indywidualnie po bezpośrednim zgłoszeniu w Kancelarii Parafialnej.

Świadkowie bierzmowania Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Tam, gdzie nie jest to możliwe świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego (por. KPK kan. 874; 893).

Spotkania przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania z reguły odbywają się w piątki każdego miesiąca z wyjątkiem wakacji o godz. 17.00 lub 17.30

Wyjątkowo, z ważnych przyczyn, schemat ten może ulec zmianie o czym kandydaci będą wcześniej poinformowani.

 

Deklaracja kandydata do bierzmowaniaPobierz