Jubileuszowy Rok Jakubowy 2021

wpis w: Aktualności | 0

Z wielką radością zawiadamiamy, że rok 2021 będzie obchodzony w Kościele Powszechnym jako rok poświęcony Św. Jakubowi Apostołowi! Rok taki świętowany jest raz na kilka lat, gdy dzień poświęcony uroczystości Św. Jakuba Apostoła – 25 lipca przypada w niedzielę. Ostatni taki rok to 2010.

Przemożne wstawiennictwo naszego Świętego Apostoła symbolizuje figura Św. Jakuba na placu kościelnym – wotum Roku Jubileuszowego 2010, płaskorzeźba Św. Jakuba umieszczona w zewnętrznej ścianie prezbiterium nad wejściem do zakrystii oraz obraz Patrona w kościele.

Drodzy bracia i siostry: ogłaszam Wam z radością świętowanie Roku Świętego Kompostelańskiego 2021, Roku łaski i przebaczenia dla tych spośród was, którzy zechcecie skorzystać z łask jubileuszowych. W tym trzecim już roku świętym w trzecim tysiącleciu chrześcijaństwa, odważne świadectwo Apostoła św. Jakuba to szansa na odkrycie witalności wiary i misji otrzymanej na chrzcie św. (z listu Arcybiskupa Julián Barrio Barrio – Metropolity Santiago de Compostela)

Jednocześnie nasz parafialny kościół położony na Jasnogórskiej drodze pielgrzymowania, staje się jednym z 53 kościołów stacyjnych w Polsce i jedynym w naszej Archidiecezji Częstochowskiej, który będzie cieszyć się szczególnymi przywilejami w Roku Jakubowym, jakich udzieliła Stolica Apostolska na ten czas od 31 grudnia 2020r. do 31 grudnia 2021r.  

Już dziś zachęcamy do zapoznania się z listem Arcybiskupa Santiago de Compostela przybliżającym idee tego świętego czasu, znajdziesz go TUTAJ

https://anosantocompostelano.org/wp-content/uploads/2020/09/ArzobispoCartaPastoralA%C3%B1oSanto2021Polaco.pdf?fbclid=IwAR2pqexMnLWzBatVVTpTr_aZpMTWnaZC1tXBuDp–_PwVuXRNWr7ISzNkvM

 

Strona poświęcona Jubileuszowi oraz przedstawiająca El Camino (drogi pielgrzymowania:

https://anosantocompostelano.org/pl/

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

Prot. N. 910-957/20/I

Ojcze Święty,

Stanisław Gądecki, Arcybiskup Metropolita Poznański i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ze czcią prosi o udzielenie odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Waszej Świątobliwości) wiernym, którzy w duchowej łączności z Jubileuszem Compostelli, od dnia 31 grudnia 2020 r. aż do dnia 31 grudnia 2021 r., w Roku Świętym Jakubowym, odrywając się w duchu od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawiedzą w formie pielgrzymki którykolwiek z 48 kościołów stacyjnych, wymienionych w wykazie przesłanym do Penitencjarii Apostolskiej w dn. 8 grudnia 2020 r., i pobożnie wezmą tam udział w obchodach jubileuszowych, lub przynajmniej przez odpowiednio długi czas pozostaną na pobożnym rozmyślaniu, kończąc je Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary oraz wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny i Świętego Jakuba Większego, Apostoła.

A Bóg etc.

 

Dnia 14 grudnia 2020 r.

PENITENCJARIA APOSTOLSKA z upoważnienia Ojca Świętego Franciszka chętnie udziela łaski zgodnie z prośbami na cały Rok Święty Jakubowy, zgodnie z załączonym wykazem od Prot. N. 910/20/I do Prot. N. 957/20/I.

Osoby w podeszłym wieku, chorzy oraz wszyscy, którzy z ważnej przyczyny nie mogą opuścić domu, mogą w równym stopniu uzyskać odpust zupełny, wzbudziwszy w sobie niechęć wobec jakiegokolwiek grzechu oraz intencję wypełnienia, skoro tylko będzie to możliwe, trzech zwyczajnych warunków, jeśli przed jakimkolwiek obrazem Świętego będą się łączyć duchowo z obchodami jubileuszowymi, poleciwszy miłosierdziu Bożemu swoje modlitwy, cierpienia lub niedogodności własnego życia.

Dlatego więc, aby dostęp do łaski Bożej, udzielanej mocą władzy kluczy Kościoła, okazał się łatwiejszy przez duszpasterską miłość, Penitencjaria usilnie prosi, aby kapłani wyposażeni we właściwe uprawnienia do przyjmowania spowiedzi, ochoczo i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

Mauro Kard. PIACENZA

Penitencjarz Większy

Ks. Krzysztof NYKIEL

Regens

***

 

PAENITENTIARIA APOSTOLICA

Prot. N. 910-957/20/I

BEATISSIME PATER,

STANISLAUS GĄDECKI, Archiepiscopus Metropolita Posnaniensis atque Praeses Conferentiae Episcoporum Poloniae, reverenter petit plenariam Indulgentiam, suetis sub condicionibus (nempe Sacramentali Confessione, Eucharistica Communione et Oratione ad mentem Sanctitatis Tuae) lucrandam christifidelibus qui, animo quidem omnino elongato ab affectu erga quodcumque peccatum, quamlibet ex 48 ecclesiis stationalibus, enumeratis in elencho die 8 mensis Decembris 2020 ad Apostolicam Paenitentiariam transmisso, a die 31 Decembris 2020 usque ad diem 31 Decembris 2021, in Anno Sancto Iacobaeo, sociato corde cum Iubilaeo Compostellano, in forma peregrinationis inviserint et ibi iubilaribus celebrationibus devote interfuerint, vel saltem per congruum temporis spatium piis vacaverint considerationibus, concludendis Oratione Dominica, Symbolo Fidei invocationibusque Beatae Mariae Virginis et Sancti Iacobi Maioris, Apostoli.

Et Deus, etc.

Die 14 Decembris 2020

PAENITENTIARIA APOSTOLICA, de mandato Summi Pontificis, libenter annuit pro gratia iuxta preces totum per Annum Sanctum Iacobaeum, ut in adnexo elencho a Prot. N. 910/20/I usque ad Prot. N. 957/20/I enumerato.

Senes, infirmi omnesque qui gravi causa domo exire nequeunt, pariter plenariam consequi poterunt Indulgentiam, concepta detestatione cuiusque peccati et intentione praestandi, ubi primum licuerit, tres consuetas condiciones, si coram aliqua Sancti imagine iubilaribus celebrationibus se spiritaliter adiunxerint, precibus doloribusque suis vel incommodis propriae vitae misericordi Deo oblatis.

Quo igitur accessus, ad divinam veniam per Ecclesiae claves consequendam, facilior pro pastorali caritate evadat, haec Paenitentiaria enixe rogat ut sacerdotes opportunis facultatibus ad confessiones excipiendas praediti, prompto et generoso animo celebrationi Paenitentiae sese praebeant.

Contrariis quibuslibet non obstantibus.

MAURUS CARD.PIACENZA

Paenitentiarius Maior

CHRISTOPHORUS NYKIEL

Regens